September 22, 2023

Fetmaläkemedlet från Novo sänker risken för hjärtsjukdomar i en studie

(Reuters) – Novo Nordisk sa på tisdagen att en stor studie hade visat att dess potenta fetmaläkemedel Wegovy också hade tydliga kardiovaskulära fördelar, vilket stärkte den danska drogtillverkarens hopp om att förkasta Wegovys image som ett livsstilsläkemedel.

Studien i det sena stadiet visade att patienter som tog Wegovy hade en 20 % lägre incidens av hjärtinfarkt, stroke eller dödsfall i hjärtsjukdom än patienter som fick placebo.

KOMMENTARER:

EMILY FIELD, ANALYTIN, BARCLAYS

“Om de spelar baseboll i Danmark slår Wegovy bara ett hem.”

LARS CHRISTENSEN, DANSK OBEROENDE EKONOMI

“Jag är frestad att säga att Novos Wegovy kommer att bidra mer till global ekonomisk tillväxt och välbefinnande än AI. Detta gäller särskilt i den amerikanska ekonomin, där fetma är en stor ekonomisk börda.”

CHIM LANG, CO-NATIONAL HEAD OF THE UK SELECT PROCESS, PROFESSOR VID UNIVERSITY OF DUNDEE

“Vi väntar på de fullständiga resultaten av denna landmärkestudie, som kommer att innehålla tolerabilitets- och säkerhetsinformation. Vi väntar också på om dessa resultat kommer att ingå i riktlinjerna för klinisk praxis och implementeras.”

NAVEED SATTAR, PROFESSOR I METABOLIC MEDICINE, UNIVERSITY OF GLASGOW

“En sak av försiktighet är att vi inte vet i vilken utsträckning viktminskningseffekterna av semaglutid, i motsats till dess andra direkta effekter på blodkärlen eller hjärtat, står för den 20 procentiga minskningen av kardiovaskulära händelser och mer data behövs på det.” för att ta reda på det.

STEPHEN O’RAHILLY, DIREKTÖR, MRC avdelningen för metaboliska sjukdomar, avdelningen för ämnesomsättningsvetenskap, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

“Den uppenbara innebörden av dessa fynd är att vi bör betrakta fetma som ett medicinskt tillstånd, som högt blodtryck, för vilket effektiv och säker läkemedelsbehandling kan hjälpa till att minska allvarliga hälsoresultat.”

Simon Cork, lektor i fysiologi, ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY

“Dessa data visar också att fetma måste behandlas som ett allvarligt hälsoproblem som kräver aggressiv behandling.”

“Tillkomsten av dessa läkemedel och de andra som är i sent stadium av kliniska prövningar kommer förhoppningsvis att förändra hur vi ser på fetma framöver.”

KJELD MÖLLER PEDERSEN, PROFESSOR I HÄLSEOKONOMI, SYDDANMARKS UNIVERSITET

“Detta kommer att väcka en politisk debatt som syftar till att sätta press på Novo Nordisk att sänka sina priser. Det ska bli väldigt intressant att se vad företaget säger om priserna. (…) Men vad jag tror kommer i slutändan att hjälpa till att få ner priserna.” Nya fetmaläkemedel är den ökande konkurrensen inom branschen.”

KIM HELLEBERG MADSEN, DIREKTÖR FÖR LÄKEMEDELKOKONOMI OCH MEDICIN TILLGÄNGLIGHET, DANSK LÄKEMEDELSBYRÅN

“Vi kommer att svara på studien om Novo Nordisk väljer att skicka in en ny ansökan som kommer att innehålla resultaten från studien. Vi kan inte säga i förväg om detta kommer att påverka beslutet, eftersom det finns andra faktorer utöver de andra faktorer som måste beaktas vid prövningen av bidragsansökningar.”

SOREN LONTOFT HANSEN, ANALYTIK, SYDBANK

”Det är och bör tas emot positivt, då personer som är mycket överviktiga har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför kommer den här studien också att orsaka uppståndelse bland läkare som skriver ut läkemedel mot fetma.”

”Det kan också öka sannolikheten för att betalare på vissa marknader för en dialog om att Novo också kan få subventioner på vissa marknader. Det kommer i alla fall att bidra till diskussionen om fetma som en kronisk sjukdom.”

MOHIT BANSAL, ANALYTIKER, WELLS FARGO

“Vi tror att SELECT-studien hade en fördel på 15% för investerare, och med en fördel på 20%, sätter dessa data Wegovy i paritet med andra CV (kardiovaskulära) läkemedel. Men denna klass främjar viktminskning och får därför patienterna att må bättre överlag.” Läkemedlets profil skulle uppfattas bättre än något annat hjärt-kärlläkemedel.

RICHARD VOSSER, ANALYST, JPMORGAN “Vi ser detta som ett nyckelfynd som har potential att väsentligt förändra paradigmet för behandling av fetma, inte bara öka patientens vistelsetid på läkemedlet (möjligen till och med förlänga läkemedlets vistelsetid till 24 månader till dubbel). men revolutionerar också läkarnas attityder till tidig fetmabehandling, vilket skulle kunna öka penetrationen av fetmabehandling och Wegovy i synnerhet.

“I framtiden (efter ett års behandlingsavbrott) räknar vi med att SELECT även kommer att tillåta Novo att få ett pris för diabetesprevention, vilket kommer att ge ytterligare ett argument för behandling av fetma.”

MARKUS MANNS, PORTFÖLJFÖRVALTARE, FACKLIG INVESTERING

”Resultaten är en stor framgång för Novo Nordisk. … Med dessa siffror borde sjukförsäkringsbolagen också vara mer villiga att täcka Wegovys kostnader.”

DUANE MELLOR, nutritionist och föreläsare vid ASTON UNIVERSITY, BIRMINGHAM, ENGLAND

“Det är inte känt om förändringen i MACE (som är en kombination av olika dödliga och icke-dödliga större kardiovaskulära händelser) beror på större viktminskning hos dem som behandlas med semaglutid eller på en effekt av semaglutiden i sig.”

TERENCE MCMANUS, FONDFÖRVALTARE, BELLEVUE ASSET MANAGEMENT

“Det här resultatet från SELECT är långt över förväntningarna. Bortsett från andra fördelar, baserat enbart på dessa resultat, skulle detta vara ett bra kardiovaskulärt läkemedel.”

“Kardiovaskulära händelser som stroke är kostsamma för sjukvårdssystemen på grund av den ökade vård som dessa patienter behöver. Därför bör en minskning av dessa händelser stödja farmakoekonomiska bedömningar.”

“Det kommer att bli en “halo-effekt” på läkemedelsklassen. Det är möjligt för betalare att jämföra läkemedel i samma klass för att ha en rad alternativ och viss priskonkurrens, snarare än att vänta på att enskilda studier ska publiceras.”

RITA HVALBYE, AVDELNINGSchef, NORSK LÄKEMEDELSBYRÅ

“Vi har upp till 180 dagar på oss att granska ny data, men kan inte säga hur lång tid det tar i det här fallet innan vi ser hur mycket material vi får.”

JEFF LEVIN JOKE, FOLKHÄLSOLEDARE, WILLIS TOWERS WATSON

“Jag misstänker att besparingar i medicinska påståenden kommer att vara år borta från detta – och läkemedlen, ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer i bästa fall att vara “kostnadseffektiva” (vilket innebär att de ger patienterna livskvalitetsår till ett rimligt pris) snarare än “kostnadsbesparande” ‘ (erbjuda a.) medicinsk förmån och lägre totalkostnad för vård).

“Arbetsgivarna är fortfarande oroade över kostnaderna för dessa läkemedel – och jag hoppas att när fler sådana läkemedel finns på marknaden kommer enhetskostnaderna att sjunka så att många kan dra nytta av det.”

HENRIK HALLENGREEN LAUSTSEN, ANALYTIK, JYSKE BANK

“Fynden kan förbättra viljan att betala för fetmadroger och ge ett större incitament att behandla fetma i ett tidigare skede. Dessutom kan detta också öka läkemedelsretentionen (på grund av längre eller högre ersättning).

(Sammanställd av Mariam Sunny i Bengaluru; Redigering av Sriraj Kalluvila)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *